FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
कृषि यन्त्रिकरण प्रवर्द्वन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 03/14/2022 - 16:47 PDF icon कृषि यन्त्रिकरण प्रवर्द्वन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ _20220314_0001.pdf
प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र एवम् शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७६ 03/14/2022 - 16:16 PDF icon प्रारम्भिक बाल शिक्षा एवम् शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन (दोस्रो_20220314_0001.pdf
प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र एवम् शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०७६ 03/14/2022 - 16:08 PDF icon प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र एवम् शिशु विकास केन्द्र व्यवस्थापन_20220314_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका खानेपानी मुहान संरक्षण तथा दर्ता सम्बन्धित कार्यविधि, २०७८ 03/14/2022 - 15:56 PDF icon खानेपानी मुहान संरक्षण तथा दर्ता सम्बन्धित कार्यविधि, २०७८ _20220314_0001.pdf
कर्मचारी इन्धन सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 02/25/2022 - 14:14 PDF icon कर्मचारी इन्धन सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ _20220225_0001.pdf
आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र, कार्य संचालन कार्यविधि, २०७८ 02/25/2022 - 12:36 PDF icon आपतकालीन कार्य संचालन कार्यविधि,२०७८ _20220225_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ (प्रथम संशोधन, २०७८) 02/25/2022 - 11:57 PDF icon विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ _20220225_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको नकसापास सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ (पहिलो संशोधन,२०७८) 02/25/2022 - 11:41 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको नक्सापास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ _20220225_0001.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी नियमावली, २०७६ 02/25/2022 - 11:18 PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी नियमावली, २०७६ _20220225_0001.pdf
दीर्घकालीन सेवा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि सम्मानजनक विदाई गर्ने कार्यविधि,२०७८ 02/25/2022 - 10:50 PDF icon दीर्घकालीन सेवा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages