वडा २३

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
२३ १२.८५     १६५४ ३७३० ३१४८ ६८७८

 

Bharatpur_Ward 23_Map