FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
भरतपुर महानगरपालिको सहकारी अनुदान,शिक्षा,तालिम र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 11/18/2021 - 13:51 PDF icon सहकारी अनुदान,शिक्षा,तालिम र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिको सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका,२०७७ (प्रथम संशोधन)२०७८ 11/18/2021 - 13:47 PDF icon सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका,२०७७ (प्रथम संशोधन)२०७८.pdf
कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन कार्यविधि ,२०७६ (पहिलो सशोधन ,२०७८) 11/18/2021 - 13:36 PDF icon कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन कार्यविधि ,२०७६ (पहिलो सशोधन ,२०७८).pdf
भरतपुर महानगरपालिको सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका २०७७ 09/28/2021 - 11:02 PDF icon सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका २०७७.pdf
भरतपुर महानगरपालिको प्रधानाध्यापक नियुक्त्ति सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ 09/28/2021 - 10:26 PDF icon भरतपुर महानगरपालिको प्रधानाध्यापक नियुक्त्ति सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf
आर्थिक ऐन , २०७८ 09/26/2021 - 12:57 PDF icon आर्थिक ऐन , २०७८.pdf
पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ 09/21/2021 - 11:08 PDF icon पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 09/12/2021 - 13:29 PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf, PDF icon अनुसूची ३ मनसायपत्र निवेदन फाराम.pdf, PDF icon अनुसूची ४ अस्पताल निवेदन फाराम.pdf, PDF icon अनुसूची ५ स्वास्थ्य क्लिनिक निवेदन फाराम.pdf, PDF icon अनुसूची ६ स्वमूल्याकंन फाराम.pdf, PDF icon अनुसूची ८ नागरिक बडापत्रको ढाँचा .pdf, PDF icon अनुसूची ९ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यविधि,२०७८ 09/12/2021 - 13:27 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यविधि,२०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७ 09/12/2021 - 13:08 PDF icon जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७.pdf

Pages