वडा २१

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
२१     १०.०२ १६१४ ३५६९  २९३७ ६५०६

 

Bharatpur_Ward 21_Map