वडा ४

Nepali
वडा नं.     क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.)    घरधुरी    महिला      पुरुष      जम्मा जनसख्या   
८.२२ ३६३४ ७५७२ ६९१० १४४८२
Bharatpur_Ward 4_Map