वडा २४

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
२४     ५.२२ ९८१ २२४८ २०६९    ४३१७

 

Bharatpur_Ward 24_Map