वडा १७

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
१७ ७.८७ १५१४ ३६९२ ३०१८ ६७१०

 

Bharatpur_Ward 17_Map