वडा २२

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
२२ ५.२२ १२९४ २८९४ २३७५ ५२६९

 

Bharatpur_Ward 22_Map