FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
दिर्घकालिन सेवा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि सम्मानजनक विदाई गर्ने कार्यविधि, २०७८ 08/20/2021 - 14:14 PDF icon स्वयंसेविकाहरुका लागि सम्मानजनक विदाई गर्ने कार्यविधि, २०७८.pdf
वडा शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्ठापन समिति र शिक्षक-अभिभावक संघगठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 08/20/2021 - 11:31 PDF icon समिति र शिक्षक-अभिभावक संघगठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा ऐन,२०७५ (दोस्रो संशोधन) २०७८ 08/20/2021 - 11:21 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा ऐन,२०७५ (दोस्रो संशोधन) २०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिका विद्यालय छात्रवृति व्यबस्थापन कार्यविधि, २०७५ (प्रथम संशोधन) २०७८ 08/20/2021 - 11:17 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका विद्यालय छात्रव‌ृति व्यबस्थापन कार्यविधि, २०७५ (प्रथम संशोधन) २०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको बालक्लब - सञ्जाल गठन तथा सजीकरण निर्देशिका ,२०७८ 08/19/2021 - 12:02 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको बालक्लब - सञ्जाल गठन तथा सजीकरण निर्देशिका ,२०७८.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ 08/19/2021 - 12:00 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिकास्तरीय विपद् राहत मापदण्ड, २०७८ 08/19/2021 - 11:58 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकास्तरीय विपद् राहत मापदण्ड, २०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिका आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य पूर्वाभ्यास निर्देशिका,२०७८ 08/19/2021 - 11:30 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य पूर्वाभ्यास निर्देशिका २०७८.pdf
आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (कार्यविधि), २०७८ 08/19/2021 - 11:22 PDF icon आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (कार्यविधि), २०७८.pdf
आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र, कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७८ 08/19/2021 - 11:17 PDF icon आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र, कार्य सञ्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf

Pages