On line मार्फत प्राथमिक शिक्षकहरुको सरुवा पदस्थापनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा