सि वि आर कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्तावना आव्हानको म्याद थप गरिएको सूचना