सा.सु. नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै) ।