सवारी पासको लागि सिफारिस शुल्क सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना (वडा कार्यालयहरु सबै)