वोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना ।

Supporting Documents: