विद्यालयहरूमा परीक्षा सञ्‍चालन तथा सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धमा।