लाभग्राही छनौट सम्बन्धमा (सम्बन्धित वडा कार्यालयहरु- 2) ।