लागत अनुमान, योजना अनुगमन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तालिममा सहभगिता सम्बन्धमा