रासायनिका मलको ढुवानी लगाएतको दर रेट सम्बन्धी सूचना।