मिति २०७७/१२/०६ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको ५१ औं बैठकका निर्णयहरु