मिति २०७७/०५/१९ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको ४५ औं बैठकका निर्णयहरु