बोलपत्र स्वीकृतका लागि आशयको सूचना।

Supporting Documents: