बालबालिकाको सिकाई सहजीकरण तथा परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्दशन