प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सूचना (वडा कार्यालयहरु सबै) ।