प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन