नतिजा प्रकासन नहुँदै विद्यार्थि भर्ना नगर्ने सम्बन्धी सूचना