थप जिम्मेवारी दिइएको सम्बन्धमा (सम्बन्धित वडा कार्यालयहरू सबै) ।