जि. स. स. मौज्दात कोष स्वीकृत योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै) ।