चालू आ.व. को योजनाको सम्झौता, कार्यादेश र भुक्तानी सम्बन्धमा ।