FAQs Complain Problems

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचनामा थप कुरा समावेश गरिएको सम्वन्धमा

भरतपुर महानगरपालिकाबाट मिति २०७४।१०।०७ गते ज्यालादारीमा कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी प्रकाशित सुचनामा निम्नलिखित कुरा थप गर्नुपर्ने भएकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।