कक्षा ११ को छात्रबृत्रिका लागि परिक्षा संचालन सम्वन्धी सूचना