आइसोलेसन गृहमा संक्रमित व्यक्ति पठाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै) ।