अधुरो योजना/कार्यक्रमको विवरण संकलन तथा म्याद थप सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै))