अत्यन्त जरुरी सूचना (महाशाखा/शाखा/वडा/कर्मचारीहरु सबै) ।