अख्तियारी दिइएको सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै) ।