मिति २०७७/०९/२६ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको ४९ औं बैठकका निर्णयहरु