कार्यक्रम सञ्चालनको लागि लागत स्टिमेट सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै)