सामाजिक सुरक्षा नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै) ।