वडा १

Nepali

 

वडा नं क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.)  घरधुरी  महिला  पुरुष  जम्मा जनसख्या
२३.१७  ५००     ३०१७   ३०९८     ६,११५

 

Supporting Documents: