प्रमुख समाचार

सूचना तथा समाचार

ढल सरसफाईका लागी Mini Exavator खरिद सम्वन्धी बोलपत्र आव्हानको सुचना।

ज्यालादारी कर्मचारी आबस्यकता को परिक्षा सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचनामा थप कुरा समावेश गरिएको सम्वन्धमा

भरतपुर महानगरपालिकाबाट मिति २०७४।१०।०७ गते ज्यालादारीमा कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी प्रकाशित सुचनामा निम्नलिखित कुरा थप गर्नुपर्ने भएकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।