वडा २१

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
२१     १६.३४ १४१५ ३१२५     २६९५ ५८२०

 

Supporting Documents: