वडा ५

Nepali
वडा नं.     क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.)    घरधुरी    महिला      पुरुष      जम्मा जनसख्या   
४.०३ १६८० ३५५८ ३३१५ ६,८७३

 

 

Supporting Documents: