वडा १९

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
१९ १३.८८ ९४५ २०७१ १७९१ ३८६२

 

Supporting Documents: