वडा ४

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
३.९९ ३५२९ ६७०१ ७७६० १४,४६१

 

Supporting Documents: