वडा २०

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
२० १६.३४ ७६६ १६५४ १४७४ ३१२८

 

Supporting Documents: