वडा २६

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
२६ २०.४० ५१९ ११५५ ९६७ २१२२

 

Supporting Documents: