वडा ११

Nepali
वडा नं क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
११ ५.९० ५३१४ १०८२५ १०१७९ २१,००४

 

Supporting Documents: