वडा २

Nepali

 

वडा नं क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.)  घरधुरी         महिला  पुरुष  जम्मा जनसख्या
 १.७६ ४१६४      ८१८३      ८०५३     १६,२१८

 

Supporting Documents: