वडा ९

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला  पुरुष जम्मा जनसख्या
३.४० २३४३     ४७७६ ४३४० ९,११६

 

Supporting Documents: