वडा २४

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
२४     १६.२८     ७४० १६८१ १३८७     ३०६८

 

Supporting Documents: