वडा ६

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
४.८१ १९५४ ४०१४ ३५९५ ७,६०९

 

Supporting Documents: