वडा ६

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
१२.२१ २६०९ ५७२२ ५७२२ ५७२२

 

Bharatpur_Ward 6_Map